Nordfyns Biavlerforening

- en afdeling under Danmarks Biavlerforening

 

 

 

Velkommen til hjemmesiden for  Nordfyns Biavlerforening, se dig omkring, her på forsiden bringer vi sidste nyt fra foreningen.

 

 

 

 

 

Vintermøder

 

Her i den kolde og mørke vintertid passer bierne sig selv, mens biavleren bruger tiden på at forberede sig på den kommende sæson. I den lokale biavlerforening er det tid til at mødes med andre biavlere og tilegne sig ny viden om bier og biavl.

 

Årets vintermøder arrangeres sammen med andre gode fynske biavlerforeninger og emnerne for årets vintermøder spænder bredt, de handler bl.a. om Danmarks Biavlerforening, frugtavl, den rigtige bifamilie, det centrale bigårdsregister og naturskolen.

 

Klik på dette link og se hele programmet: Vinterprogram 2013

 

 

Snedker-workshop for biavlere

 

På Ubberud skole var ni biavlere mødt frem for at planlægge, hvad vi skal lave i bisløjd. Veloplagte Villy Christensen bød velkommen og præsenterede sine visioner for dette forløb. Han præsenterede os også for Bent snedker, som giver kyndig vejledning, når vi i det nye år mødes for at lave kasser, bunde og andre biavler-ting.

 

Bent-snedker viser Villy et træprofil.

 

Snedker-gruppen har aftalt at mødes fire lørdage i det ny år (2. februar, 16. februar, 23. februar og 2 marts) kl. 13:00 til 17:00 på Ubberud Skole. Vil du også være med, så send en mail til Villy: villychris2@mail.dk

 

 

Vinterkurser

 

De lange mørke og kolde vinteraftener bruger biavleren til at dygtiggøre sig, så han bliver endnu bedre til at passe bierne, når den kommende sommer kommer. I år har vi planer om at realisere følgende tre vinterkurser:

 

 

Bisnedkerens workshop

 

Kasser, rammer, stader, værktøj og meget andet laver biavleren selv hjemme på sit værksted. I denne work-shop mødes vi for at udveksle ideer og inspirere hinanden. Måske har du en god ide til et redskab andre kan bruge eller måske er du gået i stå med et projekt og mangler inspiration til at komme videre.

 

Lørdag d. 1. december kl. 13:00 til 17:00 mødes vi på Ubberud Skole. Tag dit grej, dine tegninger og gode ideer med, så planlægger vi, hvordan vi kan opstarte en workshop nogle aftener i februar og marts. Bent Nielsen er snedker og vil kunne vejlede og hjælpe.

 

Tilmelding senest d. 29. november til Villy Christensen på mail: villychris2@mail.dk eller telefon: 65967832 / 23448612, hvor du også kan få flere oplysninger. Pris pr. gang er ca. kr. 50,- Er du forhindret i at deltage i første møde, så kontakt alligevel Villy.

 

 

Lær at brygge honningøl

 

Kunne du tænke dig at lave en stout, en ale, en pilsner eller en anden type øl med honning, så vil ølbrygningens ædle kunst blive introduceret for interesserede lørdag d. 19. januar kl. 13:45 til kl. 16:00. Fjorten dage senere tapper vi øllet på flasker.

 

Vi har bestilt plads hos BrygSelv.dk på Energivej 38 i Odense Syd. Det koster ca. kr. 1500,- at lave et bryg på næsten 50 liter og man er tre til fire personer om at lave et bryg.

 

Vil du være med til at brygge øl, så kontakt Klaus Ankerstjerne på telefon 20865492 eller mail: ke@aigis.dk. Tilmelding skal ske senest søndag d. 2. december.

 

 

Cremekursus

 

Vi har planer om at lave et creme-kursus, oplysninger om tid, sted m.m. kommer senere.

 

 

 

Helle Sehested er ny formand for NBF

 

 

På bestyrelsesmødet d. 15. november blev bestyrelsen konstitueret. Helle Sehested blev formand, Klaus Ankerstjerne næstformand, Per Vestrup Kasserer, Zofuz Knudsen sekretær, Palle Brink Larsen og Erik Larsen fortsætter som bestyrelsesmedlemmer, Peter Lundager og Knud Larsen er suppleanter.

 

Vintermøder i samarbejde med andre fynske biavlerforeninger er på vej og snart vil der komme orientering om hvilke vintermøder der er planlagt.

 

Begynderkurset var også på dagsordenen og Erik Larsen blev udpeget til bestyrelsens tovholder på begynderkurset.

 

Der er tre vinterkurser i pipeline. Villy laver en workshop for bisnedkeren. Klaus arrangerer et ølbrygningkursus og Helle står for et cremekursus. Vinterkurserne kommer der mere information om.

 

 

Generalforsamling Nordfyns Biavlerforening

 

- Mange misunder os vores populære sommermøder, som også i år var meget velbesøgte, sagde Jette Erichsen i sin formandsberetning på årets generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening. - I sommerens løb har vi været synlige i mange sammenhænge, bl.a. har vi været med på Jordbær- honningdag, Blomsterfestival, Rosenfestival og Fjordens Dag.

 

 

Også i Bogense til Rosenfestivalen var Nordfyns Biavlerforening synlig.

 

 

Jette fremhævede vores populære begynderkursus og kom ind på mange andre aktiviteter i foreningen. Hun kom ind på det engagement både nye og gamle medlemmer af foreningen udviser i foreningen, som i dag tæller 132 medlemmer.

 

En vedtægtsændring blev det også til. Rettigheder for bestyrelsens suppleanter er præciseret. Ligesom det er Danmarks Biavlerforening som står for opkrævning af kontingent.

 

Willy Christensen fortalte om hans planer om at lave et kursus-forløb i bi-sløjd, han starter med en ide-udvekslingsdag d. 1. december. Interesserede kan kontakte Villy fornærmere oplysninger på mail: villychris2@mail.dk

 

Jette Erichsen har været formand for foreningen i to år, men af helbredsmæssige årsager trak hun sig som formand for foreningen. Også Mogens Larsen trak sig fra bestyrelsen. Antonia og Zofuz blev valgt ind og overtog de to ledige pladser. Bestyrelsen vil konstituere sig med en ny formand på besstyrelsesmødet d. 16. november.

 

Efter generalforsamlingen blev der afholdt den traditionelle honningkonkurence. Seksten rigtig gode honninger var indleveret, det var svært at finde en vinder, men valget faldt til sidst på:

 

Solens Hjerte med 21,3 point
Lars Stahl med 20,4 point
Tine og Per Hansen med 19,3 point

 

Der var flotte præmier til vinderne, som var sponsoreret af Skovs Biavl i Veflinge, Honninggården i Holse og Swienty.

 

 

Lars fra Solens Hjerte modtager første-præmien for årets bedste honning. 

 

 

-kae/2012

 

 

Formandsmøde i Danmarks Biavlerforening


På det årlige formandsmøde orienterede Ernst Harder (formand for DBF) om den aktuelle situation i Danmarks Biavlerforening. Ernst fortalte om foreningens økonomi, som er ved at komme sig efter underskuddet på kr. 418.000,- i 2011-regnskabet.

 

 

 

 

- Vi forventer et positivt nul for 2012-regnskabet, udtalte Ernst Harder og forsatte med at redegøre for Steen Fogde's langtidsygemelding. Steen blev ansat for et år siden som direktør for DBF.

- Ernst Harder udtalte sig positivt om foreningens fremtid.


- Steen blev sygemeldt i starten af april og det har desværre vist sig at være temmelig kompliceret, det tyder ikke på, at han bliver rask foreløbig. Derfor har vi besluttet at afskedige ham med virkning fra slutningen af december, fortalte Ernst Harder.

- De arbejdsopgaver, som Steen udførte, er uddelegeret til de øvrige ansatte samt til bestyrelsen og udvalgsmedlemmerne. Vi har sat et nyt hold, understregede Ernst Harder.

Efterfølgene orienterede udvalgene om deres aktiviteter, der var præget af stort engagement og ansvar, for at få DBF til at fungere som en aktiv og synlig forening for biavlere på trods af økonomiske og organisatoriske problemer.

Jan Sæther fra uddannelsesudvalget orienterede om kursustilbud, der er målrettet forskellige typer biavlere. På 
www.biavl.dk eller i Tidsskrift for Biavl kan du få mere at vide om de forskellige uddannelsestilbud, der er også et godt kursustilbud til dig. Uddannelsesudvalget har iøvrigt plads til flere medlemmer. Kontakt DBF hvis du gerne vil bidrage til, hvordan fremtidens biavlere uddannes.

Design og indhold af Tidsskrift for Biavl (TfB) er ændret og har gennemgået en opstramning. Medieudvalget orienterede om det nye TfB og fortalte også om www.biavl.dk, hvor der nu er tilføjet en weblog-facilitet, så udvalgte bloggere jævnligt fortæller om deres biavl. Har du skrivekløe? Så er redaktionsudvalget for TfB åbent for nye medlemmer, kontakt Benny Gade eller Keld Andresen for nærmere oplysninger.

 

Markedsførringsudvalget omfatter også sensorikgruppen og det er målet at have biavlere med i gruppen fra hele landet, så vi kan blive bedre til at ramme den rigtige honningsmag. Vil du være med i sensorikgruppen, så kontakt DBF. 


Desuden fortalte det faglige udvalg om de forskellige projekter, de var involveret i. Svendborg Biavlerforening kom med en mere utraditionel ide, hvad med at lave et mobilt slyngerum. Her fortæller Carl Aage om, hvad et mobilt slyngerum er: Youtube-link

Formandsmødet var en positiv oplevelse, hvor ansatte, bestyrelse og udvalg udviste engagement og ansvar for DBF, på et tidspunkt hvor foreningen har kæmpet med et stort underskud og en langtidssygemeldt direktør.

 

-kae 2012

 

 

 

 

Nordfyns bedste honning

 

Laver du Nordfyns bedste honning? Så husk at deltage i den årlige honning-konkurrence. Aflever et glas honning med etikette til Klaus Ankerstjerne, Magtenbøllevej 78, Magtenbølle, senest søndag d. 21. oktober. Der er flotte præmier til de tre bedste honninger. Vinderne kåres på generalforsamlingen.

 

 

Generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening


Medlemmer af Nordfyns Biavlerforening indkaldes hermed til ordinær generalforsamling,
Tid: tirsdag d. 6. november kl. 18:30
Sted: Produktionsskolen, Odensevej 55 i Søndersø.

Program

Traditionen tro byder foreningen på suppe og det er muligt at købe øl, vin og sodavand. I løbet af aftenen er foreningen vært ved en kop kaffe.

Efter generalforsamlingen afgøres det, hvem der har lavet årets bedste honning på Nordfyn. Der er flotte præmier til de tre højst bedømte honninger. Vil du deltage i den årlige honningbedømmelse, så indlever et glas honning med korrekt etikette til Klaus Ankerstjerne, Magtenbøllevej 78 i Vissenbjerg senest søndag d. 21. oktober.

 

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3, Fremlæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent til NFB
5. Forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelse og to suppleanter

   Bestyrelsesmedlemmer:
      Jette Erichsen           genopstiller ikke
      Mogens S. Larsen     genopstiller ikke
      Klaus Ankerstjerne     genopstiller

   Suppleant:
      Peter Lundager          genopstiller
      Knud Larsen              genopstiller

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

   Revisor:
       Julie Vilhelmsen        genopstilller

   Revisorsuppleant:
       Anne Mette Blaabjerg genopstiller

8. Eventuelt

Indkomne forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingen.

Med håb om en god og fremadrettet generalforsamling,
mange venlige hilsner fra bestyrelsen

 

Oxalsyre

 

Oxalsyre: Husk at bestille oxalsyre, 2 dl. koster kr. 25,- og udleveres på generalforsamlingen. Bestilling modtages via mail, der sendes til Klaus A. på ke@aigis.dkeller telefon: 20865492.

 

 

 

Fotogalleri er opdateret

 

Klik ind på vores galleri i menuen til venstre og se de seneste foto fra sommermøderne, Fjordens Dag, Rosenfestival og andre aktiviteter som nordfynske biavlere er engageret i.

 

 

Sommerudflugt til Økologiens Have er aflyst

 

På grund af for få tilmeldinger er vi desværre nødt til at aflyse heldagsturen til den økologiske have ved Odder på søndag d. 26. august.

 

 

Bierne og blomsterne

 

 

Nordfyns Biavlerforening var også i år med til den årlige blomsterfestival Odense. I det gode vejr havde mange valgt at tage til blomsterfestival og mange besøgte vores bod. 

 

Vi havde taget nogle bier med i observationsstadet, det var populært, både unge og gamle var interesserede og måske var de heldige at finde dronningen. På billederne er det henholdsvis Bent og Jette som fortæller om bierne.

 

Der blev også solgt honning, især den nyslyngede og flydende honning var populær.

 

Du kan se flere billeder fra vores stand på blomsterfestivalen ved at klikke på "Galleri" i menuen til venstre.

 

 

 

 

Sommerudflugt: til Økologiens Have i Odder og Odder Biavlerforening


I egne biler kører vi til Økologiens Have i Odder (entre kr. 25,-). Vi starter med at se Odder Biavlerforenings bigård, hvor Peter Bartholdy fra foreningen vil fortælle om, hvordan de griber tingene an. Peter vil også vise lidt rundt i haven eller man kan gå en tur på egen hånd og nyde synet og duften af de smukke blomster, lægeplanter, krydderurter og hvad der ellers er.

 

Ved middagstid spiser vi vores medbragte mad i det store væksthus, og når vi har slået mave, kører vi videre hjemad over Alrø, hvor vi besøger dronningeavler Peter Stougaard, der har parringsstation på Alrø.


Eftermiddagskaffen indtager vi i grøftekanten, hvis vejret tillader det. Medbring eventuelt klapstol og bord.

 

Mødested og tidspunkt:

 

Vi mødes på parkeringspladsen ved den nye Lillebæltsbro kl. 8:30 søndag d. 26. august. Vi vil gerne hjælpe med at arrangere samkørsel, så vil du gerne lægge bil til og har plads til en eller to mere i bilen, så hører vi gerne fra dig.

 

Nærmere oplysninger hos og tilmelding til Per Vestrup på tlf. 65912424
eller mail: pedersen.vestrup@nal-net.dk

Tilmeldingsfrist: lørdag d. 18. august

PS: Turen gennemføres ikke hvis der er for få tilmeldte.

 

 

Sommermøde: Hvordan øger vi salget af honning

 

Vi får besøg af Danmarks Biavlerforenings ny formand Ernst Haarder, som vil fortælle om: "Hvordan øger vi salget af honning? Netværksdannelse blandt biavlere
som en mulighed"

Ernst vil også orientere om den aktuelle organisatoriske situation i Danmarks Biavlerforening.

Tidspunkt: Mandag d. 23. juli kl. 19:00
Mødested: Klaus Ankerstjerne, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg

Klaus Ankerstjerne er begyndt at eksperimentere med topliste stader, presset honning og mjød, han vil fortælle om sine sparsomme erfaringer.

Efter at have set til bierne hos Klaus, kører vi til Lilleskov Teglværk i Tommerup og får kaffe og lagkage. Og ganske som vi plejer, bliver der trukket lod om en dronning blandt dem, der har deltaget i alle fire sommermøder.

Husk også at hente dine kræmmerplader på sommermødet.

Se mere under Møder og kurser.

 

 

Jordbær honningdag

 

På lørdag d. 30. juni afholdes den årlige jordbær- honningdag. Over hele landet vil lokale biavlerforeninger skabe aktiviteter i den anledning. Også Nordfynsbiavlerforening deltager i jordbær- honningdagen. Vi vil være tilstede på torvet i Odense, hvor vi sælger flydende honning og fortæller om biavl.

 

 

Sidste år var Nordfynske biavlere også på torvet i Odense med flydende honning for at synliggøre biavlen.

 

 

TV2Fyn: Ugens høst - honning

 

Lars fra Solens Hjerte har sammen med Zofus og Antonia haft besøg af TV2Fyn, som har lavet en flot reportage om biavl. Også Bent Povlsen deltager i reportagen, se dette link: Ugens høst - honning.

 

 

Halvårsmedlemsskab

 

Nu er det også muligt at være medlem af din biavlerforening i et halvt år ad gangen, se mere på www.biavl.dk under Bishoppen -> Bliv medlem

 

 

Sommermøde: Bier i villahaver og honningbehandling

 

Vi besøger Svend Rasmussen der har nogle af sine bier stående i haven, i 2011 fik han første præmie for sin forårshonning på honningfestivalen i Kolding. Sammen med Erik Larsen vil de også fortælle om honningbehandling.

 

Tid: Mandag d. 18. juni kl. 19:00

Sted: Rolighedsvej 10, Bogense

 

Se mere under Møder og kurser.

 

 

Sommerudflugt til Økologiens Have

 

Så lykkedes det at få de sidste aftaler på plads for årets sidste sommermøde, som bliver en heldagstur til Økologiens Have i Odder og på vejen hjemad besøger vi dronningeavler Peter Stougaard på Alrø.

 

Søndag d. 26. august kl. 8:30 kører vi fra parkeringspladsen ved den nye Lillebæltsbro og kører i egne biler til Økologiens Have i Odder.

 

Læs mere om arrangementet i "Møder og kurser".

 

 

Refraktometer udlånes

 

Husk at foreningen har et refraktometer, du kan låne, så du har mulighed for at kontrollere vandindholdet i din honning. Refraktometret ligger hos Klaus Ankerstjerne, Magtenbøllevej 78, tlf. 2086 5492.

 

 

"Det søde liv på toppen ..."

 

I vores lokale verdenspresse er der en flot artikkel om bierne på toppen af Hotel Grand. Lars og Zofus har fået fire familier derop, se mere i : Fyens Stiftstidende fredag d. 18. maj anden sektion side 4 (hav tålmodighed, det er en stor fil - og husk filen kan roteres med et højreklik->Roter med uret).

 

 

Bestil dine kræmmerplader

 

Husk at bestille dine kræmmerplader, så du kan afhente dem 23. juli. På sommermøderne cirkulerer bestillingslister, du kan afgive dine bestilling på.

 

 

Sommermøde i Harndrup Skov Frugtplantage

 

Husk årets første sommermøde i Harndrup Skov frugtplantage onsdag d. 9. maj kl. 19:00. Oplægsholder er Erling Atzen der fortæller om "Bierne og blomsterne i frugtplantagen". Efter at have set til bierne tager vi til forsamlingshuset i Harndrup. 

 

 

Slap af med bier på video

 

I en hektisk og travl hverdag er det behagelig afstressende at se Peter Storm Michaelsens tre små videoer om bier, som han har lavet, da han besøgte to biavlere på Nordfyn (Bo og Anne Louise). De er lagt ud på Youtube og hver video fylder ca. 5 minutter, klik på nedenstående link og se dem:

 

Bondegårds bier 1

 

Bondegårds bier 2

 

Bondegårds bier 3

 

Peter Storm er fotograf fra Otterup, se hans hjemmeside her: www.michaelsen.it

 

 

Begynderkursus

 

Igen er begynderkurset blevet en succes. 15 nye biavlere deltager i det populære kursus og som noget nyt vil her på siden oprette en underside med information og undervisningsmateriale fra begynderkurset, klik på link til venstre i menulisten eller klik her: begynderkursus.Sommermøder

 


Så er programmet for sommerens møder i Nordfyns Biavlerforening klar. Programmet er lagt ud på siden for "Møder og kurser". Programmet kan også downloades som pdf-fil fra dettet link: Sommerprogram 2012.


 

Stort underskud i Danmarks Biavlerforening


Mange havde forventet en fredelig generalforsamling i Danmarks Biavlerforening søndag d. 18. marts. Men generalforsamlingen udviklede sig fra fredelig til hektisk, da regnskabet blev fremlagt og de fremmødte blev præsenteret for et underskud på kr. 418.000,-. Det var ellers forventet, at DBF skulle komme ud af regnskabsåret med et overskud på kr. 93.000,- i 2011.


Det store underskud skyldes omkostninger i forbindelse med tre projekter.
www.nordfynbiavl.dk's udsendte medarbejder har kontaktet direktør for DBF Steen Fogde og spurgt hvilke projekter, der har genereret dette underskud:


- Uddannelse af instruktører, observationsbigårde i europæisk netværk og biernes fødegrundlag er de tre projekter, som har genereret hovedparten af underskuddet.


- Det er ikke gratis at lave projekter, men vi har ganske enkelt ikke været gode nok til økonomistyring. Det har vi lært på den hårde måde, udtaler Steen Fogde og forsætter - vi strammer op og iværksætter en række tiltag, som omfatter månedlig afstemning af omkostninger, extern revisionskontrol hvert kvartal samt præcisering af projektplaner, hvor månedlige omkostninger holdes op mod de budgetterede omkostninger for de enkelte projekter.


- Generalforsamlingen besluttede ikke at hæve kontingentet, ligesom der heller ikke vil ske reduktion i antal ansatte i foreningen. Vi skal have fokus på besparelser og indtægter, dvs. vi skal reducere vores omkostninger samtidig med at vi finder på nye indtægtskilder, understreger Steen Fogde.


På generalforsamlingen var Nordfyns Biavlerforening repræsenteret ved Jette Erichsen.


- Irritation og vrede var min umiddelbare reaktion, da det blev bekendtgjort, at der var et stort underskud, udtaler Jette Erichsen, vi kan alle lave fejl, men der følger et ansvar med, når man forvalter medlemmernes kontingent.


- Trods alt var der ingen, der forsøgte at løbe fra ansvaret, hverken Steen Fogde, Asger Søgaard eller bestyrelsen. Men jeg er vred over den skalten og valten med foreningens midler.


- Jeg valgte hverken at stemme for eller imod regnskabet. Ved at undlade at stemme signalerede jeg, at de har sjusket med økonomien og det skal bare ikke ske igen, fastslår Jette Erichsen.


Foruden regnskabet blev der også valgt ny formand for DBF. Vagn Kidsig meddelte allerede på generalforsamlingen for et år siden, at han ville trække sig som formand. Så der har været god tid til at finde en afløser og valget faldt på Ernst Harder fra Østsjællands Biavlerforening.

 

- kae 21. marts 2012

 

 

Velbesøgt bikonference

 

Den årlige bikonference blev afholdt i Odense, webmasteren fra www.nordfynbiavl.dkdeltog og har lavet denne lille beretning fra konferencen: http://nordfynbiavl.dk/activities.html

 

- kae 18. marts 2012

 

 

Bent Povlsen (på billedet) og Lars Friis vil også i år undervise i biavl på foreningens begynderkursus.

 

 

11-2-2012

Bliv biavler - begynderkursus i biavl

 
Der er stadig plads til nye biavlere på vores begynderkursus. Kurset er for alle, som gerne vil have en hobby, der giver mange gode naturoplevelser. På kurset lærer du om biavl og fremstilling af din egen honning.
 
Sted: Ubberud Skole, Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst
 
Tid: Mandag d. 12., 19. og 26. marts og tirsdag d. 10. april samt efterfølgende praktik i bigården.
 
Pris: Kurset er gratis, hvis du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening.
 
Tilmelding på jette@erichsen.dk

 

 

10-2-2012

Ny hjemmeside

 
"Forandring fryder" siger et gamelt ordsprog, det gælder også  www.nordfynbiavl.dk. Hjemmesiden for nordfynske biavlere er opdateret. Det har været en lang proces, som Carl-Erik startede for to år siden. Nu er Klaus Ankerstjerne webmaster og ansvarlig for de sidste tilpasninger.
 
Nyheder og beskeder lægges ud på forsiden. Menupunkterne i venstre side er opdateret. Teksten er blevet lidt større og dermed nemmere at læse. Der kommer mere og bedre billedemateriale. Og der er indført to weblogs, der opdateres jævnligt. I den ene blog følger vi årets gang i bistadet hos en af vore medlemmer. Den anden weblog opdateres med opskrifter på, hvordan vi bruger honning i madlavning.
 
En knaldhamrende god hjemmeside, det er en del af foreningens strategi og vision. Hjemmesiden formidler information til medlemmer af Nordfyns Biavlerforning, men også andre biavlere samt øvrige interesserede er velkomne til at kigge ind på vores hjemmeside og tilegne sig viden om biavl. Målet er at lave en hjemmeside der er informativ, aktuel og har relevans.
 
Håber du synes godt om vores hjemmeside. Har du en kommentar, så send en mail til webmasteren : Klaus Ankerstjerne  .
 
vh. Klaus Ankerstjerne

 

 

4-2-2012

Kyndig biavler

 

Der er stadig enkelte ledige pladser på bisygdomskurset, som arrangeres af Aarhus Universitet. Kurset afholdes på forskningscenter Flakkebjerg ved Slagelse d. 28. - 30. marts. Et spændende kursus, der giver dig stor indsigt i biavl. Er du interesseret, så se mere på dette link : kyndig biavler

 

 

23-1-2012

Den bivenlige have 

 

Vintersæsonnens møderække er startet. Torsdag d. 12. januar var vi til et spændende møde med den forhenværende daglig leder for Danmarks Biavlerforening Asger Søgaard Jørgensen, som havde et spændende oplæg om biplanter i naturen.  

 

Det næste møde er Nordfyns Biavlerforening vært for og vi har inviteret forfatteren Annemette Olesen. Hun vil fortælle, hvordan hun ser den bivenlige have. Annemette Olesen beskæftiger sig meget med biernes betydning for bestøvning af vore planter. Hun har ikke selv bier, men kan inspirere os til at indrette den bivenlige have, så kom og hør et spændende foredrag af forfatteren til bla. "Den lille søde om Honning".

 

Tid: Mandag d. 30 januar kl. 19:00

Sted: Søndersø Produktionsskole, Odensevej 55, Søndersø

Entré: kr. 35,-

 

Se også hele vinterens møderække her på dette link.

 

 

Kubebindingskursus

 

Det er også muligt at få et kursus i kubebinding. Lørdag d. 10. marts vil Kaj Hansen lære dig at binde din egen bikube i halm vha. løbbindingsteknikken. I løbet af eftermiddagen lærer du at binde din egen kube. Du får startet på kuben, som er den sværeste del. Og bliver vejledt i at gøre den færdig.

 

Tid: Lørdag d. 10. marts kl. 13:30 til 17:00

Sted: Ubberud skole

Pris: kr. 100,- som dækker materiale og te/kaffe samt kage

Tilmelding: senest d. 17. februar til Helle Sehested på enten tlf. 6591 2682 eller på e-mail: hsehested@mail.dk .

 

 

Biavlerkonference

 

Den årlige biavlerkonference afholdes i år på Dalum Landbrugsskole d. 16. og 17. marts. Der vil være workshops, foredrag og møder. Hovedemnerne er foreløbig :

- Hvordan avler vi varoatolerante bier

- Status for økologisk biavl

- Biavl i U-landene

 

Et par spændende dage for landets biavlere og så afholdes konferencen i vores nabolag. Det endelige program publiceres på www.biavl.dk omkring d. 1. februar. Håber vi ses.

 

 

Vi vil være Fyns største og bedste biavlerforening 

 

udtalte Jette Erichsen i formandsberetningen til den årlige generalforsamling og forsatte - vi er den største forening, nu skal vi bestræbe os på at blive den bedste.

 

Sommermøder, begynderkursus, medlemskurser var nogle af de medlemsaktiviteter Jette nævnte i beretningen og som er med til at gøre NFB til en god forening.

 

Generalforsamlingen afspejlede også, at der er kommet mange nye medlemmer, som føler sig velkomne i en aktiv forening. De nye medlemmer kvitterer med at engagere sig i medlemsaktiviteterne og nogle aktiviteter udføres anderledes end de er gjort tidligere, hvilket også blev diskuteret på generalforsamlingen.

 

Sammenfattende  var der bred opbakning til bestyrelsen og foreningens aktiviteter i det forgange år.

 

Tre nye medlemmer og en suppleant blev valgt ind i bestyrelsen:

Per Vestrup

Palle Brink Larsen

Erik Larsen

Knud Larsen(suppleant)

 

Efter generalforsamlingen var der traditionen tro honningkonkurence. Årets bedste honning på Nordfyn var i år lavet af Bo og Edith Nørret, stort tilykke til dem, hemmeligheden bag den gode honning fortæller Bo om på dette link: Nordfyns bedste honning 2011

Solens Hjerte blev nummer to i honningkonkurrencen, her er det Antonia der modtager præmien.

 

På en flot anden plads var det Solens hjerte og den tredie bedste honning på Nordfyn var indleveret af Erik Larsen.

 

De flotte præmier var sponsoreret af: Skovs Biavl, Honninggården, Bihuset og Vejen Biavlscenter.